Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti INFINITE MedStyle s.r.o., IČO: 077 70 634, se sídlem Svatojánská 678/11, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43982 (dále jen „Prodávající“), coby správce osobních údajů, tímto informuje o zpracování osobních údajů, které provádí v souvislosti s provozováním internetového obchodu dostupného na www.infinitemedstyle.cz (dále jen „E-shop“), uzavíráním kupních smluv se zákazníky E-shopu (dále jen „Kupující“) a registrací Kupujících v E-shopu. Součástí tohoto dokumentu jsou i informace o právech, které subjektům údajů v souvislosti s výše uvedeným zpracováním náleží.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontakt:

 • e-mail: info@infinitemedstyle.cz

1.              Za jakým účelem, na základě jakých titulů a jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Uzavření a plnění kupní smlouvy

Aby Prodávající mohl s Kupujícím sjednat a uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží nabízeného v E-shopu, potřebuje Prodávající tyto osobní údaje Kupujícího – fyzické osoby:

 • identifikační údaje Kupujícího (jméno, příjmení, datum narození, v případě podnikatele i IČO, DIČ, adresa sídla),
 • kontaktní údaje Kupujícího (e-mail, telefonní číslo, doručovací a fakturační adresa),
 • v závislosti na zvoleném způsobu platby objednané zboží také číslo bankovního účtu a jiné platební údaje,
 • informace z komunikace s Vámi, informace o uzavření plnění kupní smlouvy.

Bez výše uvedených údajů není možné kupní smlouvu uzavřít ani plnit. Právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření a plnění kupní smlouvy na žádost Kupujícího.

 • Registrace a vedení uživatelského účtu v E-shopu

Prodávající umožňuje Kupujícím registrovat se a založit si v E-shopu uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Pokud se Kupující registruje a založí si uživatelský účet, dochází k uzavření smlouvy o registraci a vedení uživatelského účtu. Pro účely plnění této smlouvy pak zpracováváme údaje uvedené v odst. 1.1 a nad rámec těch navíc i přístupové údaje Kupujícího – fyzické osoby (uživatelské jméno a heslo v šifrované podobě).

Výše uvedené údaje jsou nezbytné k registraci Kupujícího a zřízení a vedení jeho Uživatelského účtu, bez nich není možné smlouvu o registraci a vedení uživatelského účtu uzavřít ani plnit. Právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření a plnění smlouvy na žádost Kupujícího.

 • Kontaktní formulář a sociální sítě

Prostřednictvím rozhraní E-shopu Prodávajícího je Kupující oprávněn klást Prodávajícímu dotazy. K tomuto účelu je v rozhraní E-shopu dostupný kontaktní formulář.

V případě, že se Kupující rozhodne výše uvedeným způsobem Prodávajícího kontaktovat, bude Prodávající zpracovávat následující osobní údaje, a to v závislosti na tom, zda Kupující zvolí možnost kontaktovat Prodávajícího anonymně či nikoliv: 

V případě anonymního kontaktování Prodávajícího se bude jednat zejména o informace z komunikace s Kupujícím.

V případě, že Kupující zvolí možnost kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím účtu, který má založený na sociální síti Facebook – sociální síť provozovaná společností Meta Platforms Ireland Limited, obdrží Prodávající na základě souhlasu Kupujícího od společnosti Meta Platforms Ireland Limited zejména následující údaje:

 • informace z veřejného profilu Kupujícího uložené na Facebooku (např. jméno, příjmení, pohlaví, profilový obrázek, e-mailová adresa);
 • numerické ID sociální sítě;
 • informace z komunikace s Kupujícím.

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je evidence a zpracování odpovědi na dotaz položený Kupujícího, který se týká budoucího plnění smlouvy. Bez uvedení osobních údajů nemůže Prodávající dotaz Kupujícího vyřídit. Právním titulem zpracování těchto osobních údajů je provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost Kupujícího.

Odkaz na informace o zpracování osobních údajů společnosti Meta Platforms Ireland Limited je k dispozici zde: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 • Plnění povinností plynoucích z právních předpisů

Prodávající musí zpracovávat osobní údaje v případech, kdy mu to ukládá právní předpis. Pro tento účel Prodávající zpracovává zejména osobní údaje v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy v souvislosti s povinností Prodávajícího vyřizovat reklamace Kupujících, vést účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinností, případně pak pro plnění povinností uložených zákonem o archivnictví.

 • Oprávněné zájmy Prodávajícího

V odůvodněných případech může Prodávající zpracovávat osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana jeho oprávněných zájmů. Prodávající však vždy důsledně posuzuje a dbá, aby zájem na zpracování Vašich údajů za tímto účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.

Identifikace osob jednajících za Kupujícího – právnickou osobu: Jedná se typicky o členy statutárních orgánů, zaměstnance nebo jiné pověřené osoby, které nejsou smluvní stranou smlouvy s Prodávajícím, ale za Kupujícího smlouvu uzavírají, komunikují s Prodávajícím a jinak s Prodávajícím za kupujícího jednají. Osobní údaje těchto osob potřebujeme, abychom mohli komunikovat a jednat s Kupujícím za účelem uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o registraci a vedení uživatelského účtu s kupujícím, jejího dalšího plnění, příp. uplatňování práv Kupujícího. U těchto osob zpracováváme zpravidla jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu, údaj o pracovní pozici či jiném vztahu ke Kupujícímu a údaje z komunikace s nimi.

Důkaz o souhlasu s obchodními podmínkami: V případě uzavírání smlouvy s Kupujícím online (elektronickými prostředky) uchováváme data nezbytná k identifikaci Kupujícího coby smluvní strany, abychom měli pro případ pozdějších pochybností nebo sporů k dispozici časové razítko jako důkaz o uzavření smlouvy a o souhlasu s našimi obchodními podmínkami v konkrétním znění.

Personalizace obchodních sdělení

Na základě historie objednávek a identifikačních údajů personalizujeme obchodní sdělení dle našeho odhadu zájmů Kupujícího.

Obrana a uplatňování právních nároků: Osobní údaje zpracováváme pro účely ochrany našeho oprávněného zájmu, kterým je zajištění možnosti naší obrany v rámci případných právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany státních orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy (typicky ČOI apod.). Údaje zpracováváme, abychom byli schopni v případě potřeby prokázat, že jsme jednali v souladu s našimi smluvními povinnostmi a právními předpisy. V této souvislosti zpracováváme typicky identifikační a kontaktní údaje Kupujícího, případně osob jednajících s námi za Kupujícího, údaje o uzavřených smlouvách, jejich plnění a komunikaci s Kupujícím, resp. osobami jednajícími za Kupujícího.

 • Zasílání obchodních sdělení

V případě Kupujících, se kterými jsme uzavřeli kupní smlouvu nebo kteří se registrovali do E-shopu a založili si uživatelský účet a v souvislosti s tím jsme získali jejich e-mail a/nebo telefonní číslo, nebo v případě jiných osob, které se aktivně a dobrovolně přihlásily k odběru našich newsletterů, zpracováváme osobní údaje těchto osob v rozsahu e-mailu a telefonního čísla za účelem zasílání informací a novinek o našich službách a produktech (obchodních sdělení).

Titulem zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení je v případě Kupujících, se kterými jsme uzavřeli kupní smlouvu nebo kteří mají uživatelský účet, oprávněný zájem Prodávajícího na informování o nejnovějších nabídkách Prodávajícího.

Titulem zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení v případě osob, které se k odběru newsletteru se samy aktivně přihlásily, aniž bychom s nimi uzavřeli smlouvu, jejich souhlas, který byl udělen právě přihlášením se k odběru obchodních sdělení.

V případě, že od nás již nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli z jejich odběru zdarma odhlásit, a to postupem uvedeným v každém zaslaném obchodním sdělení, případně v rámci uživatelského účtu, nebo je možno nás kdykoli kontaktovat na kontaktním e-mailu uvedeném výše v tomto dokumentu.

2.              Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od subjektů údajů. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte, resp. kterou vzniknou Vaší aktivitou v rámci E-shopu. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Osobní údaje můžeme předávat za podmínek stanovených právními předpisy orgánům veřejné správy, u nichž nám to právní předpis přikazuje, nebo pokud si to daný orgán v rámci svých kompetencí vyžádá.

Pro zpracování dat využíváme tyto zpracovatele:

 • Shoptet, a.s., IČO 289 35 675,
 • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306,
 • WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708,
 • Eva Vašková, IČO: 71769536

Osobní údaje mohou být předány též našim obchodním partnerům, kteří vystupují vzhledem k Vašim osobním údajům coby samostatní správci osobních údajů. Jedná se zejména o provozovatele platební brány, jejímž prostřednictvím jsou v Internetovém obchodě umožněny platby online, nebo spolupracující dopravci využívaní k doručování zboží.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, pokud není výše uvedeno jinak.

3.              Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme primárně v elektronické podobě automatizovanými prostředky v našich IT systémech, případně v systémech našich jednotlivých zpracovatelů. Osobní údaje mohou být dále zpracovávány i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování.

Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a na Váš soukromý a osobní život.

4.              Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

 • Kupní smlouva a smlouva o registraci a vedení uživatelského účtu

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění smlouvy s Kupujícím zpracováváme po dobu uzavírání a plnění dané Smlouvy (tj. po dobu nezbytnou ke splnění povinností plynoucí z kupní smlouvy, resp. po dobu trvání Vaší registrace v E-shopu).

I poté můžeme osobní údaje zpracovávat pro následující účely:

 • Kontaktní formulář a sociální sítě

Osobní údaje poskytnuté Kupujícím do kontaktního formuláře či prostřednictvím sociální sítě zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení dotazu, nejdéle však jeden měsíc po vyřízení dotazu.

 • Plnění právních povinností

Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito zákony.

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis upravující daňové a účetní povinnosti Prodávajícího (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností. Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Relevantní osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví po doby tam stanovené. Údaje zpracovávané pro účely vyřizování reklamací uchováváme po dobu běhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, případně po dobu záruční doby.

 • Oprávněné zájmy

Osobní údaje i po ukončení smlouvy s Kupujícím zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů (tj. obrana před případnými nároky Kupujícího nebo třetích stran, a to i před soudem) po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt. Pokud nedojde k zahájení příslušného řízení, uchováváme tyto údaje po dobu 5 (pěti) let od ukončení smluvního vztahu s Kupujícím.

 • Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, a osobní údaje pro tyto účely zpracováváme, dokud se z jejich odběru neodhlásíte postupem uvedeným v odst. 1.6 tohoto dokumentu.

 • Delší zpracování

Osobní údaje mohou být zpracovány i déle, než je uvedeno výše, v případě, kdy vznikne relevantní důvod pro další zpracování, typicky je zahájeno správní či soudní řízení, pro které jsou osobní údaje relevantní.

5.              Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů. Toto můžete realizovat pomocí e-mailu uvedeného v záhlaví tohoto dokumentu.

Odvolání souhlasu se zpracováním: Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete Váš souhlas s jejich zpracováním kdykoli svobodně a zdarma odvolat, a to prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, kontaktního e-mailu uvedeného výše, případně jinak, jak je uvedeno jinde v tomto dokumentu. V takovém případě nebudeme již dále Vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracovávat.

U osobních údajů, které nejsou zpracovány na základě souhlasu, není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné Vaše osobní údaje stále zpracovávat pro některý z výše uvedených účelů.

Vaše další práva:

Vždy Vás budeme informovat o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • povaze automatizovaného rozhodování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového rozhodování pro subjekt údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje předány, a v případě předání osobních údajů do třetí země i o vhodných zárukách vztahujících se na předání k zajištění bezpečnosti osobních údajů,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří:

 • požádat nás o vysvětlení,
 • požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, nebo požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 • podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6.              Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží zejména následující prostředky zabezpečení: implementace a vynucování interních předpisů na ochranu osobních údajů, antivirové ochrany, firewally, šifrování, řízení přístupu k osobním údajům a autorizační údaje, zálohování, fyzické prostředky ochrany a další.